Marknyt – Online

12. januar 2021

Ønsker du en laboratorieanalyse, koster det 390 kr. for total-N og ammonium-N. Total-N, ammonium-N, P og K koster 545 kr. Når prøven udtages, skal der bruges plastikflasker, der er beregnet […]

Læs mere her
12. januar 2021

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe handels- og husdyrgødning. Udbring så vidt muligt gylle til etablerede afgrøder med tidlig vækststart som foder- og frøgræs, vinterraps eller veletableret […]

Læs mere her
12. januar 2021

Overvintrende efterafgrøder som rajgræs, rødsvingel, engrapgræs, bør destrueres ved sprøjtning med Roundup eller jordbearbejdning, hvis der kommer en mild periode i februar, hvor der er vækst i græsset – husk […]

Læs mere her
12. januar 2021

Med en nitrat-strip til ca. 5 kr. og din mobil, kan du få en god indikation på nitratkoncentrationen i fx dit drænvand. Med Nitrat-strip fra HACH og Nitrate App til […]

Læs mere her
12. januar 2021

Da der er krydsoverensstemmelse på både gyldigheden og på den tilladte mængde, kan det blive en dyr fornøjelse, ikke at have styr på tilladelsen. Den oppumpede mængede kan indberettes nu. […]

Læs mere her
12. januar 2021

I sommers blev det vedtaget, at der fra 1/7/2022 ikke længere må gødskes, sprøjtes eller omlægges § 3-arealer. Dette vil gælde alle § 3-arealer generelt.  Et areal, som er udpeget […]

Læs mere her
12. januar 2021

Oversigt over Landsforsøgene udkommer én gang om året og indeholder en afrapportering og kommentering af de ca. 1.000 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale […]

Læs mere her
12. januar 2021

Landbrugsstyrelsen indfører fra dette år et gebyr på 1.600 kr. pr. bedrift, der anvender ordningen med 230 kg N. pr. ha. Gebyret bliver opkrævet særskilt senere på året. Gebyret skal […]

Læs mere her
12. januar 2021

Galera er et middel mod kamiller, og det virker ved lavere temperaturer end Matrigon. Der skal være vækst i ukrudtet og temperaturen skal være over 8 0C. Det må bruges […]

Læs mere her
12. januar 2021

Generelt kan man sige, at gødskning først bør ske ved vækststart. Afgrøden har ingen glæde af det før og der er risiko for udvaskning. Når væksten starter, er det imidlertid […]

Læs mere her
Tilbage til toppen