Regler for efterafgrøder pga. tørken

6. september 2018

Efterafgrøder og kvægundtagelsen (tidligere 2,3 DE reglen)

Bedrifter, der er omfattet af kvægundtagelsen skal etablere græs, græsefterafgrøder eller foderroer i 80 % af arealet. I efteråret 2018 kan plantedækket forbedres ved at så græs eller rug i eksisterende græsefterafgrøder og –udlæg eller øvrige græsarealer med en skiveskærssåmaskine eller lignende. Reparation af eksisterende græsefterafgrøder eller –udlæg bør ske så snart det kan lade sig gøre, og det skal gøres uden at ødelægge plantedækket. Hvis en græsefterafgrøde i majs ikke lever op til kravene, skal efterafgrøden repareres ved isåning, også ved sen høst af majs.

Hvis græsudlæg ikke er forsøgt repareret, har man som udgangspunkt ikke mulighed for at påberåbe sig force majeure, hvis det ved kontrol konstateres, at betingelsen om, at der skal være mindst 80 % græs, græsefterafgrøder, græsudlæg eller roer på bedriften, ikke er overholdt. Anmodning om force majeure er beskrevet i afsnittet neden for.

MFO-efterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder i majs.

Hvis græsudlæg i majs brugt til opfyldelse af MFO-kravet, eller udlagt som frivillige målrettede efterafgrøder (dem, der giver 700 kr/ha i tilskud), er gået ud som følge af tørken, og majsen er høstet senere end 3. september, så kan der anmodes om force majeure. Der skal anmodes om force majeure senest 15 arbejdsdage efter, at det er konstateret, at betingelserne for MFO-efterafgrøder eller frivilligt målrettede efterafgrøder ikke kan opfyldes. Hvis det først konstateres ved et kontrolbesøg, at græsudlægget er gået ud, kan der indtil 15 arbejdsdage efter et kontrolbesøg, anmodes om force majeure. Derfor anbefales det at vente med at anmode om force majeure indtil en kontrollør har konstateret, at efterafgrøder er gået ud som følge af tørken. Der skal indsendes en særlig formular til Landbrugsstyrelsen, når der anmodes om force majeure.

Pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og obligatorisk målrettede afgrøder i majs.

Græsudlæg, der er gået ud som følge af tørken, og som bruges til at opfylde krav til pligtige -, husdyr – og obligatorisk målrettede efterafgrøder vil ikke blive anerkendt som force majeure. Disse efterafgrødekrav kan opfyldes med opsparede efterafgrøder, alternativer, f.eks. vintersæd sået senest 7. september. Er der ikke opsparede efterafgrøder eller mulighed for at opfylde kravet med alternativer, vil der ske et træk i kvælstofkvoten i 2019.

Tynd græsefterafgrøde i majs.

 

 

C:\Users\krj\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WP_20180903_16_24_34_Pro.jpg

 

Tilbage til toppen