Sygedagpengerefusion som følge af Covid-19

18. marts 2020

Arbejdsområder
Sygedagpenge, barsel m.m., Refusion af sygedagpenge
Specialer:
Ejendomsavance
Arbejdsområder
Skatteregnskaber, årsrapporter
Specialer:
Byerhverv, deltidslandbrug, moms og afgifter, social jura, ejendomsavance
Andet:
Team 1
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, vedtaget den 17. marts 2020, giver udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af Covid-19.

Ordningen er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til og med den 31. december 2020.

For selvstændige

Selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra
1. sygefraværsdag, hvis sygefraværet skyldes Covid-19.

Anmeldelse af sygefraværet, pga. Covid-19, skal ske til kommunen senest 3 uger efter 1. sygefraværsdag, ved at udfylde en blanket, som udleveres ved at kontakte kommunen.

Sygemelding af andre årsager, gælder den almindelige egenperiode på 2 uger, for en ikke-forsikret selvstændig, og kan indberettes via NemRefusion, såfremt Sygedagpengelovens betingelser er opfyldt.

 

For lønmodtagere

Der kan ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge allerede fra 1. sygefraværsdag i arbejdsgiverperioden, hvis sygdom hos lønmodtageren skyldes Covid-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren ville have ret til, hvis lønmodtageren kunne få sygedagpenge (Højeste refusionssats er 119,05 kr. pr. time, dog max 37 timer pr. uge).

For medarbejdere sygemeldt af andre grunde end Covid-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgivere som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage.

Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet til kommunen via NemRefusion senest 5 uger efter
1. sygefraværsdag.

Tro og love erklæring fra lønmodtageren

Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af Covid-19 af alle smittede, men alene være en formodning for, at en given person er smittet med Covid-19.
Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er tale om Covid-19.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) giver adgang til angivelse af fraværsårsagen skyldes Covid-19. Det kan være berettiget, at arbejdsgivere registrer og videregiver oplysninger herom, eks. i forbindelse med ansøgning om refusion af sygedagpenge som følge af Covid-19.
Læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/hvordan-er-det-med-gdpr-og-coronavirus/

 

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp med indberetning, er vi parat til at hjælpe dig.

Tilbage til toppen