Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områderne Skjern Å og Borris Hede

25. september 2018

Miljøstyrelsen har åbnet op for en ny ordning, der giver tilskud til permanent ekstensivering af drift i Natura 2000 områder.

Formålet med ordningen er at sammenbinde og beskytte naturområder mod randpåvirkning i 54 udvalgte Natura 2000 områder. Indsatsen omfatter beskyttelse af de 5 sårbare habitatnaturtyper: kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder er en del af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken. I 2018 og 2019 er der årligt afsat 10 mio. kr. Tilskud finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger indenfor en af de specifikt udpegede Natura 2000 områder. Arealet som der søges om tilskud til, skal være beliggende i direkte tilknytning til et eller flere af de 5 udpegede habitatnaturtyper.
De specifikke udpegede Natura2000 områder er i vores område Skjern Å og Borris Hede.

Tilskudsordningen yder kompensation for at ophøre med intensiv drift som jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning. Det er et krav, at den permanent ekstensivering af projektarealet bliver tinglyst. Miljøstyrelsen tinglyser aftalen og afholder udgifterne hertil.

Beløbet for engangsudbetalingen fremgår herunder:

  • Jord i omdrift 55.000 kr./ha
  • Permanent græs 28.000 kr./ha
  • Naturarealer 4.500 kr./ha

For at modtage tilsagn til tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Tilsagnsarealets samlede størrelse skal være mindst 1 hektar.
  • Tilsagnsarealet skal være beliggende inden for et af de udpegede Natura 2000 områder.
  • Tilsagnsarealet skal ligge i direkte tilknytning til et- eller flere af de udpegede habitatnaturtyper.

Ansøgningsfristen er 29. oktober 2018.

For yderligere information og ansøgningsmateriale: https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/sammenhaengende-arealer/

Har du spørgsmål så ring til Natur og Miljørådgiver:

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000

 

Tilbage til toppen